Sri Lakshmi Nrishmha Parabrahmane Nama:|
Sri Navaneetha Krishna Prabrahmane Nama:
Sri Satakopaya Nama:| Ramanujaya Nama:|
Sri Nigamantha Maha Desikaya Nama:
Sri Adivan Sotakopa Yatheendra Maha Desikaya Nama: | Srimate Sri Lakshmi Nrisimaha Divya Paduka Sevaka Srivan Satakopa Sri Narayana Yatheedra Maha Desikaya Nama Srimata Srivan Satakopa Sri Ranganatha Yatheendra Maha Desikaya Nama:

SRI BALAJI MANDIR PUNE
Thirunakshataams

CALENDAR FOR THE YEAR 2015-16
THIRUNAKSHATRAMS    
SAINTS AND ACHARYAS BIRTHDAY/ANNIVERSARY FROM TO 
SRI RAMANUJA JAYANTI 15.04.2015 24.05.2015
MADHURAKAVI AZHWAR 02.05.2015  
SRI NAMMAZHWAR UTSAVAM 28.05.2015 01.06.2015
46TH AZHAGIYASINGAR   22.06.2015
SRI PERIYAZHWAR UTSAVAM 26.0.2015 27.06.2015
SRIMAN NATHAMUNIGAL 29.06.2015  
SRI ANDAL 12.08.2015 16.08.2015
SRI ALAVANDAR 31.07.2015  
44TH AZHAGIYASINGAR 15.09.2015  
SRI ADIVAN SATKOPAR AND SRI VEDANATA DESIKAR UTSAVAM 15.09.2015 24.09.2015
POIGAI AZHWAR 21.10.2015  
BOOTHATAZHWAR 22.10.2015  
PEYAZHWAR 23.10.2015  
43RD AZHAGIYASINGAR 13.12.2015  
45TH AZHAGIYASINGAR 22.11.2015  
SRI KALIYAN UTSAVAM 21.11.2015 25.11.2015
THIRUMANGAI AZHWAR 25.11.2015  
TIRUPPANAZHWAR 26.11.2015  
TONDARADIPODI AZHWAR 07.01.2016  
ADHYAYANOTSAVAM 12.12.2015 1.01.2016
42ND AZHAGIYASINGAR 07.02.2016  
THIRUMAZHISAI PIRAN 26.01.2016  
SRI KOORATHAZHWAN 29.01.2016  
THIRUKACHI NAMBIGAL 17.02.2016  
KULASEKARAZHWAR 19.02.2016